business

Biznesplan i jego stałe elementy składowe – warto wiedzieć

W poprzedniej części artykułu scharakteryzowaliśmy biznesplan z uwzględnieniem jego punktów stałych oraz cech indywidualnych.Ponadto określiliśmy podstawowy cel tytułowego dokumentu oraz wykreowaliśmy jego konspekt. Na zakończenie opisaliśmy ważną rolę streszczenia oraz charakterystyki naszej firmy. W dzisiejszym artykule postaramy się streścić kolejne elementy składowego przykładowego biznesplanu. Zapraszamy do lektury!

Opis produktu oraz usługi – na co zwrócić uwagę?

Głównym przedmiotem każdego rodzaju działalności gospodarczej jest produkt, bądź usługa jaką dane przedsiębiorstwo oferuje. W opisie należy zaprezentować od jak najlepszej strony te cechy naszego produktu, bądź usługi, które wyróżniają go na tle konkurencji. Do ważnych ogniw owej części biznesplanu zaliczyć należy także proces produkcyjny oraz strategię sprzedaży. Podstawowe elementy składowe opisu produktu, bądź usługi to przede wszystkim ukazanie zalet oraz ewentualnych wad, przedstawienie cech wyróżniających, zaprezentowanie ewentualnych patentów praz praw autorskich, informacje o rentowności produktu, bądź usługi, projekt modernizacji, potwierdzenie zgodności norm i certyfikatów, a także przedstawienie stadium życia produktu.

Otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne

Kolejne elementy biznesplanu to otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do tego pierwszego zaliczamy rzecz jasna kadrę zarządzającą oraz pracowników. W celu zaprezentowania walorów działalności należy w sposób pozytywny scharakteryzować zaangażowanie jednych i drugich. Do poszczególnych elementów części zwanej otoczeniem wewnętrznym zaliczamy kwalifikacje pracowników oraz kadry zarządzającej, strukturę organizacyjną firmy, system komunikacji, politykę płciową, podział obowiązków oraz system monitoringu i kontroli decyzyjnej.

W przypadku otoczenia zewnętrznego mówimy o aspektach związanych z rynkiem oraz konkurencją. W owej części należy uwzględnić charakterystykę rynku oraz zdefiniowanie konkurencji. Ważnym elementem jest również scharakteryzowanie grupy docelowej, czyli klientów do których zamierzamy trafić z usługą, czy produktem.

Marketing oraz sprzedaż – istotny aspekt funkcjonowania

Metody na zarabianie pieniędzy są we współczesnej formie przedsiębiorstwa nader istotnym aspektem jego funkcjonowania. Czynnik ten ma nierozerwalny związek z marketingiem, reklamą oraz sprzedażą. Owa część biznesplanu kreowana jest przy udziale zasady 4P, czyli  product, price, place oraz promotion.

Kluczowa rola analizy finansowej

W opinii ekspertów najważniejszą częścią biznesplanu jest analiza finansowa. Staranne i skrupulatne jej dopracowanie wpływa na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej otwarcia przedsiębiorstwa. Do elementów, które należy zawrzeć w owej części zaliczamy bilans, rachunek zysków oraz strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, analizę progu rentowności, zaprezentowanie źródeł finansowania, analizę płynności finansowej, stopy zwrotu kapitału zainwestowanego oraz archiwalne dane finansowe. W ostatniej części biznesplanu nie należy zapominać o załącznikach!

Tekst przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/.